เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
บันทึกรายงานผลการประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ 2563187
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 25631141
การประเมินหน่วยงาน ITA 25630138
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร046
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร1131
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม028
032 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น023
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562037
030 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต029
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต023
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี642
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล462
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล647
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหริือแผนการจัดหาพัสดุ029
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี021
ผลการประเมิน LPA ประจำปี 2561088
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี งบประมาณ2561060
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562081
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล077
018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี033

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB