เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล634
018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี05
019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน05
017-E-Service05
016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ05
015-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ06
014-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ05
013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน08
012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี05
011-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอง 6 เดือน05
การดำเนินงาน 010-แผนดำเนินงานประจำปี05
09-Social Network05
08 Q&A05
การประชาสัมพันธ์ 07-ข่าวประชาสัมพันธ์05
O 6 -กฎหมายที่เกี่ยวข้อง05
O 5 -ข้อมูลการติดต่อ05
O 4 -แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน011
O 3 -อำนาจหน้าที่06
O 2 -ข้อมูลผู้บริหาร016
O 1 -โครงสร้าง121

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB