เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน - ITA

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563159
การประเมินหน่วยงาน ITA 2563084
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร036
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร193
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม017
032 ช่องทางการับฟังความคิดเห็น015
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562030
030 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต017
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต015
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี630
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล450
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล633
021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหริือแผนการจัดหาพัสดุ020
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี013
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี งบประมาณ2561040
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล068
018-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี024
019-รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน019
017-E-Service022
016-รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ021

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB