นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 18,554 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชน การขออนุญาตขุดินและถมดิน แชร์  
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งตลาด แชร์  
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ แชร์  
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ แชร์  
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน แชร์  
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย แชร์  
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชน การแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ แชร์  
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชน การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ แชร์  
5 ส.ค. 63คู่มือประชาชน ด้านการรับสมัครเด็กปฐมวัย แชร์  
9 มี.ค. 63คู่มือการขอความช่วยหลือสาธารณภัย แชร์  
9 มี.ค. 63คู่มือการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน แชร์  
9 มี.ค. 63คู่มือประชาชนการขอรับบำเหน็จตกทอด แชร์  
9 มี.ค. 63คู่มือประชาชนการปิดป้ายประกาศ แชร์  
9 มี.ค. 63คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร แชร์  
9 มี.ค. 63คู่มือประชาชนขอน้ำอุปโภค แชร์  
9 มี.ค. 63คู่มือประชาชนการจดทะเบียนพาณิชยฺ์ แชร์  
9 มี.ค. 63คู่มือขออนุญาตก่อสร้าง แชร์  
9 มี.ค. 63คู่มือการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา