นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 36 คน

เยี่ยมชม 37,711 คน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 มี.ค. 64ITA2564 (การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ) แชร์  
22 ต.ค. 63บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
14 ก.ค. 63การประเมินหน่วยงาน ITA 2563 แชร์  
8 มิ.ย. 63ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปี งบประมาณ2561 แชร์  
26 มี.ค. 63015-ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แชร์  
26 มี.ค. 63014-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ แชร์  
25 มี.ค. 63013-คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แชร์  
25 มี.ค. 63012-รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แชร์  
25 มี.ค. 63011-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอง 6 เดือน แชร์  
25 มี.ค. 63การดำเนินงาน 010-แผนดำเนินงานประจำปี แชร์  
25 มี.ค. 6309-Social Network แชร์  
25 มี.ค. 6308 Q&A แชร์  
25 มี.ค. 63การประชาสัมพันธ์ 07-ข่าวประชาสัมพันธ์ แชร์  
25 มี.ค. 63O 6 -กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แชร์  
25 มี.ค. 63O 5 -ข้อมูลการติดต่อ แชร์  
24 มี.ค. 63O 4 -แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แชร์  
24 มี.ค. 63O 3 -อำนาจหน้าที่ แชร์  
9 มี.ค. 63O 2 -ข้อมูลผู้บริหาร แชร์  
9 มี.ค. 63O 1 -โครงสร้าง แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา