เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
มาตรฐานการป้องกันภัยทางถนนอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
มาตรฐานทางระบายน้ำอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
มาตรฐานการควบคุมอาคารอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
มาตรฐานการบริการไฟฟ้าสาธารณะอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
มาตรฐานทางถนนและทางเท้าอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
คู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
แบบฟอร์มการร้องทุกข์ร้องเรียนอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
คะแนนตรวจ ITA ปี 2562อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ผลการตรวจ LPA ปี 2562อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
รายงานผลการติดตามแผนดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 รอบเดือนเมษายนอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2555อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2550อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม

ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB