เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.43.-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน หมู่ที่ 5อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-003 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1/2563 อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้ัจ่อ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยสามัญ ที่ 1/2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
หนังสือเชิญคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน ประชุม ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ สมัยที่ 2/2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน หมู่ที่ 5อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ 43-003 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา ตำบลงัวบาอบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสายทาง มค.ถ.43-001 สายบ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านแวงต้อน ปีงบประมาณ 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ. 43-003 บ้านโนนทัน หมู่ที่ 12 - บ้านงัวบา ปีงบประมาณ 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองอบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นถนนทางน้ำผ่าน ลำหัวยวังเมยบ้านงัวบา หมู่ที่ 1อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านงัวบา - แยก ทล. 2040 อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝายน้ำล้น บ้านโคกไร่พัฒนา หมู่ที่ 17 อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยซำแฮดบ้านหนองคู หมู่ที่ 8 อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยวังเฮียบ้านโคกไร่น้อย หมู่ที่ 6อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.23s. 0.50MB