เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1,2อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
ประกาศการกำหนดเปิดประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่่ 3 ครั้ง ที่ 1,2,3 ประจำปี 2563อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
อบต.กุดใส้จ่อจัดโครงการให้ความรู้เรื่องความโปร่งใสและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
หนังสือเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่ 1-4 ปี 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศการเปิดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2561-2565อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศกำหนดประชุมสภา อบต.กุดใส้จ่อ สมัยที่ 1-4 ปีงบประมาณ 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
โครงการตำบลสุขาภิบาล บ้านน่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนาอบต.ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
ประกาศเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดพัฒนา อบต.ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบบล็อกเหลี่ยมลำห้วยวังเฮีย บ้านโคกไร่ใหญ่ หมู่ที่ 7อบต.งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม
สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปี2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
โครงการฝึกอบรมชุดดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย มหาสารคาม
ลำดับที่ 1-20 | 1/6 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.15s. 0.50MB