เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
การป้องกันควบคุมโรค โควิด 19 อบต.กุดใส้จ่อ ปีงบประมาณ 2564612 ม.ค. 64
อบต.กุดใส้จ่อเตรียมความพร้อมป้องกันอันตรายทางถนนและตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 75 ม.ค. 64
อบต.กุดใส้จ่อร่วมปฏิบัติการตั้งด่านคัดกรองโควิด-19 ณ อำเภอกันทรวิชัย ปีงบประมาณ 2564630 ธ.ค. 63
อบต.กุดใส้จ่อร่วมกิจกรรมบุญคูณลานฯ ณ อำเภอกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ปีงบประมาณ 2564518 ธ.ค. 63
อบต.กุดใส้จ่อจัดกิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารน้ำใต้ดิน ปีงบประมาณ 2564623 พ.ย. 63
ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 25639327 ต.ค. 63
อบต.กุดใส้จ่อ ร่วมกิจกรรม วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรวิชัย8927 ต.ค. 63
นายก อบต. กุดใส้จ่อ มอบนโยบายให้กับ อปพร. ประจำปี 256425727 ต.ค. 63
กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. และ ปลูกต้นไม้สวนเฉลิมพระเกียรติ13416 ต.ค. 63
โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยห่างไกลฟันผุ ประจำปี 256343317 ก.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ประจำปี 256413631 ส.ค. 63
ประกาศผลการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปี 6341920 ส.ค. 63
ประกาศผลการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ปี 6310520 ส.ค. 63
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น ประจำปี 256311517 ส.ค. 63
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ8511 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น363 ส.ค. 63
อบต.กุดใส้จ่อจัดโครงการให้ความรู้เรื่องความโปร่งใสและประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 25636131 ก.ค. 63
โครงการตำบลสุขาภิบาล บ้านน่าอยู่ น่ามอง ปลอดภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 256342624 ก.ค. 63
โครงการฝึกอบรมชุดดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ ประจำปีงบประมาณ 256349810 ก.ค. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 1921 ก.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB