เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จอ.พงษ์วิชิต ทะไกรเนตร

  ปลัดอบต.กุดใส้จ่อ

  088-560-9617

 • นางแขเพชร พิมโสม

  รองปลัดอบต.กุดใส้จ่อ

  081-048-8160สำนักปลัด

 • นางจิตประสงค์ ภูไชยัง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  097-997-95454

 • นางวรกมล ชิณเกตุ

  นักจัดการทั่วไป

  061-973-8685

 • น.ส.พุ่มพวง บุรมรัตน์

  นักวิเคราะห์ฯ

  095-662-3791

 • น.ส.ศุจินธรา ภูชะอุ่ม

  จพง.ธุรการ

  063-614-1942

 • น.ส.ชุติมา ภูจำปา

  ผช.จนท.ธุรการ

  083-339-8048

 • นายปารเมศ โยธา

  จพง.ป้องกันฯ

  081-872-7574

 • นายอนันต์ ภูถูกใจ

  นักการภารโรง

  082-313-1487

กองคลัง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาววัลภา ภูสอดสี

  นักวิชาการคลัง

  091-039-4615

 • นางอรนุช เงินพดด้วง

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางธนปรียาภรณ์ ภูธง

  จพง.จัดเก็บรายได้

 • นายจิระ พรมธิดา

  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

 • นางรชดา ภัทรประเสิรฐ

  จพง.การเงินและบัญชี

  088-556-5296

 • นางสาวจันจิรา เกกาคำ

  ผช.จนท.การเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นางสุภาพร ผิวขาว

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  087-420-4883

 • นายคฑาวุธ รัชโพธิ์

  นายช่างโยธา

 • นายคมสันต์ แก้วผล

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นายวรชิด ชิณเกตุ

  ผอ.การกองการศึกษา

  087-237-2769

 • นางวริศรา ศรีปัดถา

  นักวิชาการศึกษา

  082-112-9600

 • น.ส.สายพิน อันสา

  ครู

  087-952-2970

 • นางสาวรินจง คำสุราช

  ผช.ผดด

  061-156-9677

 • นางศศิธร สายเมือง

  ผช.ผดด

  082-112-6009

 • นายทะนง ทับชม

  พนักงานขับรถ

  062-589-2800

 • นางสาวบุปผา หัสพิมพ์

  ผช.ผดด

  095-618-8412

กองสาธารณสุขฯ

 • นางเปรมกมล โยธา

  ผอ.การกองสาธารณสุข

  081-872-7574

 • ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง/ชง)

กองสวัสดิการสังคม

 • นางพิศมัย แว่นศิลา

  ผอ.การกองสวัสดิการ

  087-221-7750

 • นายกิตติ ศิริพยัคฆ์

  นักพัฒนาชุมชน

  086-233-8445

 • น.ส.นฤศรา บุรมรัตน์

  ผช.จนท.ธุรการ

  086-160-5063

 • น.ส.ลักษณา บุญลือชา

  นักพัฒนาชุมชน

  087-818-4143

0.02s. 0.75MB