นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 32,554 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • จอ.พงษ์วิชิต ทะไกรเนตร

  ปลัดอบต.กุดใส้จ่อ

  088-560-9617

 • นางแขเพชร พิมโสม

  รองปลัดอบต.กุดใส้จ่อ

  081-048-8160สำนักปลัด

 • นางจิตประสงค์ ภูไชยัง

  หัวหน้าสำนักปลัด

  097-997-95454

 • นางวรกมล ชิณเกตุ

  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

  061-973-8685

 • น.ส.พุ่มพวง บุรมรัตน์

  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ

  095-662-3791

 • นายปารเมศ โยธา

  จพง.ป้องกันฯชำนาญงาน

  081-872-7574

 • น.ส.ชุติมา ภูจำปา

  ผช.จนท.ธุรการ

  083-339-8048

 • นายอนันต์ ภูถูกใจ

  นักการภารโรง

  082-313-1487

 • นายวิโรจน์ นาไชย

  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  092-938-6469

กองคลัง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาววัลภา ภูสอดสี

  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

  091-039-4615

 • นางอรนุช เงินพดด้วง

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางธนปรียาภรณ์ ภูธง

  จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • -ว่าง-

  จพง.การเงินและบัญชี

 • นางรชดา ภัทรประเสิรฐ

  จพง.การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

  088-556-5296

 • นายจิระ พรมธิดา

  ผช.จนท.จัดเก็บรายได้

 • นางสาวจันจิรา เกกาคำ

  ผช.จนท.การเงินและบัญชี

กองช่าง

 • นางสุภาพร ผิวขาว

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  087-420-4883

 • นายคฑาวุธ รัชโพธิ์

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นายคมสันต์ แก้วผล

  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

กองการศึกษาฯ

 • นายวรชิด ชิณเกตุ

  ผอ.การกองการศึกษา

  087-237-2769

 • นางวริศรา ศรีปัดถา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  082-112-9600

 • น.ส.สายพิน อันสา

  ครู

  087-952-2970

 • นางสาวรินจง คำสุราช

  ผช.ผดด

  061-156-9677

 • นางศศิธร สายเมือง

  ผช.ผดด

  082-112-6009

 • นายทะนง ทับชม

  พนักงานขับรถ

  062-589-2800

 • นางสาวบุปผา หัสพิมพ์

  ผช.ผดด

  095-618-8412

กองสาธารณสุขฯ

 • นางเปรมกมล โยธา

  ผอ.การกองสาธารณสุข

  081-872-7574

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

กองสวัสดิการสังคม

 • นางพิศมัย แว่นศิลา

  ผอ.การกองสวัสดิการ

  087-221-7750

 • นายกิตติ ศิริพยัคฆ์

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  086-233-8445

 • น.ส.ลักษณา บุญลือชา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  087-818-4143

 • น.ส.นฤศรา บุรมรัตน์

  ผช.จนท.ธุรการ

  086-160-5063เปลี่ยนภาษา