นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 59 คน

เยี่ยมชม 18,511 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 ม.ค. 64คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 แชร์  
13 ม.ค. 64ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แชร์  
13 ม.ค. 64ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แชร์  
13 ม.ค. 64รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แชร์  
13 ม.ค. 64แนวทางการพิจารณาพัสดุตามหลักการจำแนกงบประมาณฯ แชร์  
16 ต.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 แชร์  
16 มี.ค. 63ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-7 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 7 รายการ
เปลี่ยนภาษา