เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558159
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558162
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบรวมกิจการ) พ.ศ. 2558134
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันยุงลาย พ.ศ. 2558117
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 129
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ. 2550146
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2555137

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB