เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558138
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558138
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบรวมกิจการ) พ.ศ. 2558119
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันยุงลาย พ.ศ. 2558112
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 121
มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2563116
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562-2563139
มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 63136
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563111
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 2563116
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562117
หนังสือส่งงานควบคุมภายใน ปี 62515
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563117
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563193
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562117
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร111
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน18
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง211
การประเมินความเสี่ยง ปี 2563110
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล110

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB