เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2563148
มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 63172
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563136
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 2563142
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562134
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25631178
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562126
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน119
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง226
การประเมินความเสี่ยง ปี 2563119
แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 4 ปี (2562-2565)140
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 62118
มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 62115

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB