เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2563116
มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 63136
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563111
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 2563116
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562117
การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563194
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562117
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน18
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง211
การประเมินความเสี่ยง ปี 2563110
แผนปฏิบัติการป้องการทุจริต 4 ปี (2562-2565)124
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 6215
มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 6214

ลำดับที่ 1-13 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB