เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 256406
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563015
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256203
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น08
แนวทางการพิจารณาพัสดุตามหลักการจำแนกงบประมาณฯ03
รายงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 256334
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 256424
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25641074
แบบประเมินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 256319353
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง สถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2558177
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2558178
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบรวมกิจการ) พ.ศ. 2558149
ข้อบัญญัติ อบต. เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันยุงลาย พ.ศ. 2558124
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 135
มาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2563148
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562-2563169
มาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ปี 63172
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2563136
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ปี 2563142
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562134

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB