เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 256406
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563015
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256203
รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น08
แนวทางการพิจารณาพัสดุตามหลักการจำแนกงบประมาณฯ03
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 25641074
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563543

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB