เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น026
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ016
การให้บริการด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย135
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.129
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี 2562127
คู่มือประชาชน การขออนุญาตขุดินและถมดิน123
คู่มือประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งตลาด126
คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่121
คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ118
คู่มือประชาชนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน117
คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย119
คู่มือประชาชน การแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ120
คู่มือประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ122
คู่มือประชาชน การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ116
คู่มือประชาชน ด้านการรับสมัครเด็กปฐมวัย119
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ปี2562136
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อปท. ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ 2562021
สถิติผู้มารับบริการ อบต.กุดใส้จ่อ ประจำปี 63 /11193
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน037
แบบขอเบิกค่าเดือนทางไปราชการ032

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB