เมนูหลัก

บริการประชาชน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
มาตรฐานการบริหารและบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น010
มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ011
การให้บริการด้านการช่วยเหลือสาธารณภัย118
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.110
ประกาศกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปี 2562112
คู่มือประชาชน การขออนุญาตขุดินและถมดิน110
คู่มือประชาชน การขออนุญาตจัดตั้งตลาด118
คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่111
คู่มือประชาชน การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ19
คู่มือประชาชนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน17
คู่มือประชาชน การจัดเก็บภาษีป้าย111
คู่มือประชาชน การแจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ110
คู่มือประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ110
คู่มือประชาชน การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ19
คู่มือประชาชน ด้านการรับสมัครเด็กปฐมวัย111
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ปี2562116
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อปท. ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ 256208
สถิติผู้มารับบริการ อบต.กุดใส้จ่อ ประจำปี 63 /1180
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน026
แบบขอเบิกค่าเดือนทางไปราชการ020

ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB