เมนูหลัก

บริการประชาชน - รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อผู้บริหาร ปี2562125
รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อปท. ณ จุดบริการ ปีงบประมาณ 2562012
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของประชาชน028

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB