นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 293 คน

เยี่ยมชม 32,561 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่ออยู่ห่างจากอำเภอกันทรวิชัย เป็น ระยะทาง ประมาณ 15 กม. มีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,973 ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับเขตอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลมะค่า
ทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลขามเฒ่าและตำบลโคกพระ

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน กล่าวคือในช่วงที่มีมรสุมฤดูร้อนจะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดมาจากมหาสมุทรอินเดียและจะมีลักษณะฝนตกสลับกับอากาศแห้ง มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายน
ฤดูฝนเริ่มแต่เดือนกรกฎาคม ไปจนถึงเดือนตุลาคม
ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์


ทั้งนี้สภาพอากาศทั่วไปมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยเท่ากับ 77 % (ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดมหาสารคาม)


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย เป็นลักษณะดินนาดี มีความเค็มเล็กน้อยสามารถทำการเกษตรได้ดี


ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำส่วนใหญ่เป็นหนองน้ำและลำห้วยซึ่งใช้ประโยชน์จากบางส่วนในการทำการเกษตร


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ลักษณะของป่าไม่เป็นป่าเต็งรังแต่มีพื้นที่ป่าไม้จำนวนน้อยทำให้ระบบนิเวศไม่มีความอุดมสมบูรณ์เท่าที่ควร


ประชากร
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนชายหญิงรวม
1บ้านหนองคูพัฒนา 68 120 125 245
2บ้านดอนหัน 121 168 204 372
3บ้านขี้เหล็ก 181 349 345 694
4 บ้านไส้จ่อ 105 189 187 376
5บ้านดอนเป้า 78 132 149 281
6บ้านลิ้นฟ้า 197 374 376 750
7บ้านดงเค็ง 74 133 116 249
8บ้านม่วง 178 270 278 548
9บ้านหัวงัว 68 78 102 180
10 บ้านม่วง 84 157 157 314
11บ้านไส้จ่อ 120 231 237 468
รวม1,274 2,201 2,276 4,477


ข้อมูล ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอกันทรวิชัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

เปลี่ยนภาษา