เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอมีการคมนาคมที่สำคัญคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2232 เป็นถนนลาดยางและใช้ถนนลาดยางเป็นแนวเขตในการแบ่งเขตตำบลกับตำบลข้างเคียง การคมนาคมสะดวก แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพราะยังเป็นถนนลูกรังในช่วงฤดูร้อนจะเป็นฝุ่นละอองส่วนในช่วงฤดูฝนถนนจะมีสภาพชำรุดถนนเป็นหลุม เป็นบ่อทำให้การเดินทางไม่สะดวกโทรศัพท์ ......การโทรคมนาคม

มีตู้โทรศัพท์สาธารณประจำหมู่บ้านจำนวน 14 ตู้ มีหอกระจาวข่าว 11 แห่ง ,มีระบบการกระจายเสียงแบบไร้สาย 15 จุดมวลชนที่ได้จัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน - ผู้นำชุมชนและ อสม. จำนวน 322 คน
- กลุ่มเกษตรกรตำบล จำนวน 253 คน - กองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
- กลุ่มเครือข่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น - กลุ่มเยาวชนระดับตำบล
- ประชาคมหมู่บ้าน ตำบล0.02s. 0.50MB