นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 32,564 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

การคมนาคมระหว่างตำบลกับอำเภอมีการคมนาคมที่สำคัญคือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2232 เป็นถนนลาดยางและใช้ถนนลาดยางเป็นแนวเขตในการแบ่งเขตตำบลกับตำบลข้างเคียง การคมนาคมสะดวก แต่การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านยังไม่สะดวกเพราะยังเป็นถนนลูกรังในช่วงฤดูร้อนจะเป็นฝุ่นละอองส่วนในช่วงฤดูฝนถนนจะมีสภาพชำรุดถนนเป็นหลุม เป็นบ่อทำให้การเดินทางไม่สะดวกโทรศัพท์ ......การโทรคมนาคม

มีตู้โทรศัพท์สาธารณประจำหมู่บ้านจำนวน 14 ตู้ มีหอกระจาวข่าว 11 แห่ง ,มีระบบการกระจายเสียงแบบไร้สาย 15 จุดมวลชนที่ได้จัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 2 รุ่น จำนวน 300 คน - ผู้นำชุมชนและ อสม. จำนวน 322 คน
- กลุ่มเกษตรกรตำบล จำนวน 253 คน - กองทุนหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
- กลุ่มเครือข่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น - กลุ่มเยาวชนระดับตำบล
- ประชาคมหมู่บ้าน ตำบล


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่มีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากย้ายบ้านออกมาอยู่นอกพื้นที่ระยะการติดตั้งไฟฟ้าการประปา

การประปา มีการขยายเขตระบบประปาครบทุก 11 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน จำนวนผู้ใช้บริการน้ำประปาจาก อบต. (จำนวนมิเตอร์)
หมู่ที่ 1 บ้านหนองคูพัฒนา 71
หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน 118
หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก 153
หมู่ที่ 4 บ้านไส้จ่อ 97
หมู่ที่ 5 บ้านดอนเป้า 47
หมู่ที่ 6 บ้านลิ้นฟ้า 191
หมู่ที่ 7 บ้านดงเค็ง 58
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง 161
หมู่ที่ 9 บ้านหัวงัว 33
หมู่ที่ 10 บ้านม่วง 85
หมู่ที่ 11 บ้านไส้จ่อ 101
รวม 1,115
เปลี่ยนภาษา