นายบุญทัน เล่ห์กล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
081-965-6836

ออนไลน์ 72 คน

เยี่ยมชม 18,941 คน

สภาพสังคม
การศึกษา

สถานศึกษาของ สพฐ.จำนวน 3 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง

- โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา - โรงเรียนบ้านใส้จ่อ
- โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา (โรงเรียนขยายโอกาส)


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วง 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไส้จ่อ


สาธารณสุข

มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านดอนหัน และการให้บริการสาธารณสุขมูลฐาน 11 หมู่บ้านการสังคมสงเคราะห์
มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 682 ราย
มีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 122 ราย
มีการจ่ายเบี้ย ผู้ติดเชื้อHIV จำนวน 12 ราย


ศาสนา

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมา คือ คริสต์และอิสลาม ในพื้นที่มีสถานที่ประกอบศาสนกิจ คือ วัดและสำนักสงฆ์ 7 แห่ง

- บ้านม่วง 2 แห่ง (วัดอัมพวัน,ที่พักสงฆ์บ้านม่วง) บ้านขี้เหล็ก 1 แห่ง (วัดสว่างโนนจารย์)
บ้านดงเค็ง 1 แห่ง (ที่พักสงฆ์บ้านดงเค็งหัวงัว) บ้านไส้จ่อ 1 แห่ง (วัดศรีเจริญ)
บ้านดอนเป้า 1 แห่ง (ที่พักสงฆ์บ้านดอนเป้า) บ้านลิ้นฟ้า 1 แห่ง (วัดเขมิกาวาส)


ประเพณีและงานประจำปี

ตำบลกุดใส้จ่อมีการจัดงานประเพณีประจำปี เช่น การจัดงานวันปีใหม่ ช่วงเดือนมกราคม งานวันสงกรานต์หรืองานวันผู้สูงอายุ จัดช่วงเดือนเมษายน งานวันเข้าพรรษา –ออกพรรษา จัดช่วงเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน งานประเพณีบุญบั้งไฟ จัดในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน งานประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมช่วงเดือนพฤศจิกายน ฯลฯภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ประชาชนตำบลกุดใส้จ่อ ใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาอีสานลักษณะสำเนียงใกล้เคียงกับภาษาลาว ของประเทศประชาธิปไตยประชาชนลาว ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลกุดใส้จ่อจะมีการจักสานทำเครื่องมือทางการเกษตร

เปลี่ยนภาษา