เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแต่มีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เนื่องจากย้ายบ้านออกมาอยู่นอกพื้นที่ระยะการติดตั้งไฟฟ้าการประปา

การประปา มีการขยายเขตระบบประปาครบทุก 11 หมู่บ้าน

หมู่บ้าน จำนวนผู้ใช้บริการน้ำประปาจาก อบต. (จำนวนมิเตอร์)
หมู่ที่ 1 บ้านหนองคูพัฒนา 71
หมู่ที่ 2 บ้านดอนหัน 118
หมู่ที่ 3 บ้านขี้เหล็ก 153
หมู่ที่ 4 บ้านไส้จ่อ 97
หมู่ที่ 5 บ้านดอนเป้า 47
หมู่ที่ 6 บ้านลิ้นฟ้า 191
หมู่ที่ 7 บ้านดงเค็ง 58
หมู่ที่ 8 บ้านม่วง 161
หมู่ที่ 9 บ้านหัวงัว 33
หมู่ที่ 10 บ้านม่วง 85
หมู่ที่ 11 บ้านไส้จ่อ 101
รวม 1,1150.01s. 0.50MB